45. Sayı


Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Journal Of Modern Turkish History Studies

Cilt / Volume: XXII         Sayı / Issue: 45           Yıl / Year: Güz/ Autumn 2022

Kapak / Künye

İçindekiler / Contents  
Editör NotuEditor’s Note 515-517
Araştırma Makaleleri /Research Articles
Erdal ERTAŞ, Kenan KIRKPINAR Amerikan Emperyalizmi’nin Ayak Sesleri: Wilson Prensipleri ve Osmanlı Kamuoyu

Footsteps of American Imperialism: Wilson’s Principles and Ottoman Public Opinion

519
Ahmet ASKER Yunan İşgali Sürecinde Helenik Küçük Asya Savunma Teşkilatı ve Uluslararası Lobi Faaliyetleri

Helenic Asia Minor Defense Organization and International Lobbying Activities in the Process of Greek Occupation

567
Pınar TUNA Türk Kamuoyunda Büyük Kanto Depremi (1923)

Great Kanto Earthquake in the Turkish Public (1923)

595
Ceyhun ÖĞRETEN Cumhuriyet Gazetesinde Kadının Temsili: “Moda Kadın” Sayfası Üzerinden Bir Değerlendirme

Representation of Women in the Cumhuriyet Newspaper: An Evaluation on the Page of “Moda Kadin” (1930-1933)

623
Volkan PAYASLI Bir Gazetecinin Cumhuriyet Dönemi Notlarının Tahlili: Mehmet Asım Us ve Vakit (1931-1934)

Analysis of a Journalist’s Notes on the Republican Period: Mehmet Asim Us and Vakit (1931-1934)

653
Erol EVCİN Bolu’da Gazi/Atatürk Günü ve Abant Bayramı Kutlamaları (1931-1938)

Gazi/Ataturk Day and Abant Feast Celebrations in Bolu (1931-1938)

711
Gökçe SÜZGÜN IŞIK Savaşın Gölgesinde Salgın Hastalıklarla Mücadele: Bursa Örneği (1939-1945)

Struggle with Epidemic Diseases in the Shadow of the War: The Bursa Case (1939-1945)

751
Vefa KURBAN, Gülben MAT Sovyet ve Türk Basınında İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Gerçekleşen Adana Görüşmeleri (30-31 Ocak 1943)

Adana Meeting Held During the Second World War in the Soviet and Turkish Press (January 30-31, 1943)

797
Ahmet GÜLEN Türkiye’de Sel Afeti Karşısında Devletin Önlemleri: 1948 Çukurova Örneği

Measures Taken by the State in the Face of Flood Disaster in Turkey: The Case of Cukurova 1948

823
Ulvi KESER Kıbrıs İletişim Tarihinde Viktorya/Bayrak Operasyonu ve Haberleşme

Victoria/Bayrak Operation and Communication in Turkish Cypriot Communication History

845
Okan CEYLAN The Role of the Thrace Agricultural Research Institute and Dr. Halil Sürek in The Development of Rice in Turkey

Türkiye’de Çeltiğin Gelişiminde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Dr. Halil Sürek’in Rolü

881
Berksan GÜLSOY Zeki Kuneralp’in Diplomatik Görevleri (1941-1979)

Diplomatic Duties Assumed by Zeki Kuneralp (1941-1979)

913
Dilek YİĞİT YÜKSEL 12 Eylül 1980 Askeri Darbesine Giden Süreçte Cumhurbaşkanlığı Seçimi Krizi

The Presidential Election Crisis in the Process Leading to the Military Coup of 12 September 1980

943
Murat SOYSAL 7 Kasım 1982 Tarihli Halkoylaması Üzerine Bir Değerlendirme: Plebisit mi, Referandum mu?

An Evaluation on the November 7, 1982 Constitution Referendum: Plebiscite or Referendum?

977
Övünç BARDAKOĞLU Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planından On Birinci Kalkınma Planına Türkiye Turizminin İlke ve Politikalarının Değerlendirilmesi (1963-2023)

Evaluation of the Principles and Policies of Tourism in Turkey from the First Five Year Development Plan to the Eleventh Development Plan (1963-2023)

1007
Proje Tanıtımı / Project Review:
Erdal ASLAN

 

Kitap Tanıtımı / Book Review:

1003 TÜBİTAK Öncelikli Alanlar: Tarih Eğitiminin İyileştirilmesi kapsamında tamamlanmış olan TK218 numaralı “Kadınlar da Oradaydı” başlıklı projenin tanıtımı

 

 1027
Mustafa SOLAK Zafer Toprak, Atatürk Kurucu Felsefenin Evrimi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2020 1031
Yayın Kuralları /Publication Guidelines  

 

 

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast