Son Sayı


Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Journal Of Modern Turkish History Studies

Cilt / Volume: XXI         Sayı / Issue: 43           Yıl / Year: Güz / Autumn 2021

Kapak / Künye

İçindekiler / Contents  
Editör Notu / Editor’s Note 461
Araştırma Makaleleri /Research Articles
Cenk DEMİR

Anıtsal Bir Hayrat: Sinop Şehitler Çeşmesi

A Monumental Charities: Sinop Martyrs Fountain

465
Fatma EMEK

XIX. Yüzyıldan XX. Yüzyılın İkinci Çeyreğine Anadolu’da Mezbahalar ve Mandıralarda Hayvansal Gıdanın Hijyen Sorunu

From the XIX Century to the Second Quarter of XX. Century
in Anatolia Slaughterhouses and Dairy Farms
Hygiene Issue of Animal Food

505
Özlem Makbule TAŞKIRAN

19. Yüzyıldan Balkan Savaşlarına Makedonya’da Salgın Hastalıklar

From the 19th Century to the Balkan Wars
Epidemics in Macedonia

541
Leyla TORCU KIRKPINAR – Seda SARIKAYA SARIDEMİR

II. Abdülhamid Dönemi Amerikan Basınında Türk Kadını Algısı

The Perception of Turkish Women in the American Press
in the Abdulhamid II Period

581
İrfan ERTAN

Osmanlı Materyalist Felsefe Neşriyatında İki Örnek: Dağarcık ve Felsefe Mecmuası

Two Representatives in Ottoman Materialist Philosophy Publication: Dağarcık and Felsefe Mecmuası

607
Resul YAVUZ

Paris Barış Konferansı Sırasında Amerika Birleşik Devletleri’nin Osmanlı Devleti ile İmzalanacak Barış Antlaşmasına Karşı Tutumu

The Attitude of the United States of America Regarding
the Peace Treaty to be Signed with the Ottoman State
During the Paris Peace Conference

633
Nazlı İNCEBURUN – Ahmet MEHMETEFENDİOĞLU

İşgal Dönemi’nde İzmir ve Çevresinde Gerçekleşen Asayiş Olayları (1919-1922)

Public Order Events in İzmir and Its Surroundings During
the Occupation Period (1919-1922)

679
H. Seçkin ÇELİK

Milliyetçilik ile Evrensellik Arasında: Kemalist Hukukçuların Evrensel Bir Kamu Hukukunun İmkânına Yönelik Yaklaşımları

Between Natıonalism and Unıversality:
Kemalist Jurists’ Approaches to the Possibility of a Universal Public Law

713
Resul ALKAN

Alman Franz Frederik Schmidt-Dumont’un Hayatı ve Türkiye Faaliyetleri (1882-1952)

The Life of German Franz Frederik Schmidt-Dumont’s and
His Activities in Turkey (1882-1952)

741
Oya KASAP ORTAKLAN

Muhsin Ertuğrul in Deutschland

Muhsin Ertuğrul Almanya’da

759
Seher ESEN – Osman AKANDERE

Köy Enstitülerinde Kız Öğrenciler (Alınma Süreçleri, Eğitimleri ve Meslek Hayatları)

Female Students in Village Institutes
(Their Processes Of Admission, Education And Professional Life)

807
Tülay AYDIN

Siyasal İkna Yeteneği ve Stratejileri Açısından Adnan Menderes’in Son Dönem Batı Anadolu Gezileri

Adnan Menderes’s Political Persuasion Skills and Strategies
During His Last Nationwide Trips

849
Nurten ÇETİN

Demokrat Parti Edirne Milletvekili Mükerrem Sarol’un Yassıada’da Yargılanması

Trial of Democrat Party Edirne Deputy Mükerrem Sarol at Yassıada

883
Ahmet DOĞAN – Doğan DUMAN

Çokkültürlülüğün 1968’den Günümüze Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarına Yansıması: Dönemsel Bir İnceleme: 1968-1997/1998-2018

The Reflection of Multiculturalism in
Social Studies Textbooks from 1968 to the Present:
A Periodic Analysis: 1968-1997/1998-2018

903
Yayın Kuralları /Publication Guidelines

 

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast