Sayı 38


Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Journal Of Modern Turkish History Studies

Cilt / Volume: XIX         Sayı / Issue: 38           Yıl / Year: Bahar / Spring 2019

Dergi Kapak ve Künye

Bilgi Notu

İçindekiler / Contents  
Editör Notu / Editor’s Note 1
MAKALELER / ARTICLES:  
Başak OCAK

Hamidiye Etfal Hastanesi’nin Kurucusu İbrahim Paşa’nın Frengi Hakkındaki Layihası

The Report Of Ibrahim Paşa,
The Founder Of Hamidiye Etfal Hospital, On Syphilis

5
Ferdi UYANIKER

I. Dünya Savaşı’nda Mecidiye Kruvazörünün Ruslar Tarafından Ele Geçirilmesi, Rus Donanmasındaki Faaliyetleri ve Geri Alınma Süreci

The Capturing Of The Cruiser Medjidieh By The Russian Navy, And The Operations Of The Cruiser In The Russian Navy And The Repossession Process During The First World War

27
Hasan DİNÇER

Kurtuluştan Sonra Gaziantep (Türkiye’nin Sıhhi ve İçtimai Coğrafyası: Gazi Ayıntab Vilayeti)

Gaziantep After Liberation (Turkey’s Sanitary And Social Geography)

75
Selin KARAİBRAHİMOĞLU, Özgür DEMİRKAN

Eğitim Tarihi İzdüşümünde Fiziksel Mekânın İnşası; Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Giresun’da Eğitim Yapıları

Construction Of Physical Space In Historical Projection;
Education Structures From Ottoman To Republic Era In Giresun

99
Hakan UZUN

Türkiye’de 10 Kasım Törenleri: “İlk Matem” 10 Kasım 1939’dan, “Atatürk Haftası” ve “Matemsiz Atatürk’ü Anma” Günlerine

The November 10 Ceremonies In Turkey:
From “First Mourning” In 10 November 1939 to “Atatürk Week” to “Days Of Commemorating Atatürk Without Mourning”

135
Beral ALACI

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün Siyasette Kadın Algısı ve Cumhuriyet Halk Partili Kadın Milletvekillerinin Faaliyetleri (1939-1950)

Activities Of Women Representative Of Rebuplican’s People Party (1939-1950)

171
Şakire ÇİMENLİ

Cumhuriyet Tarihinde Bir Ordu-Siyasi Erk Çatışması: İsmet İnönü İktidarına Yönelik Darbe Girişimleri ve 6 Haziran 1950 Tasfiye Hareketi

The Clash Of Military- Political Power In The History Of Republic: Coup Attempts Against The Administration Of Ismet Inönü And 6 June 1950 Purge Movement

195
Sezen KARABULUT

Din-Siyaset İlişkisi Temelinde Türk Siyaseti: Demokrat Parti (Dp) Dönemi Din-Siyaset İlişkisi (Uygulamalar, Söylemler, Muhalefet, 1950-1960)

The Turkish Politics Based On Religion-Politics Relationship:The Democratic Party (Dp) Era Religion-Politics Relationship (Practices, Discourses, Opposition, 1950-1960)

221
Saniye ÇETİNKAYA,

Doğan DUMAN

Basında Demokrat Parti Dönemi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları

May 19th Youth And Sports Day’s Celebrations
In Democratic Party Period On The Press

243
Mithat Kadri VURAL

Gazeteci Bülent Ecevit’in Kaleminden Kıbrıs Meselesine Bakmak

Looking At The Cyprus Issue Through
The Works Of Bulent Ecevit As A Journalist

267
Umut SOYSAL

Ermeni Sorunu Hakkında Devlet Arşivleri Başkanlığı’nca Yapılan Çalışmalar (Tarihçe)

Studies Carried Out By The State Archives
On The Armenian Question (Short History)

293
Nigar GEYBALİYEVA

The Fight For Political Stability And Preservation Of National Statehood In Azerbaijan, 1993-1995

Azerbaycan’da Milli Devlet’in Korunması ve
Siyasi İstikrarın Sağlanması Mücadelesi, 1993-1995

329
Mustafa ŞAHİN,

Mustafa GÜNCÜ

Lise Tarih Ders Kitaplarında Eğitim Tarihi

History Of Education In High School History Textbook

345
Müslime GÜNEŞ,

Sibel DÜNDAR

2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programında ve 2017 Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Atatürkçülükle İlgili Konu Ve Kazanımların Karşılaştırılması

A Comparison Of The Subjects And Functions Related To
Kemalism At The Social Studies Curriculum In 2005
And The Social Studies Curriculum In 2017

361

 

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast