Sayı 40


Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Journal Of Modern Turkish History Studies

Cilt / Volume: XX         Sayı / Issue: 40           Yıl / Year: Bahar / Spring 2020

Kapak / Künye

İçindekiler / Contents  
Editör Notu / Editor’s Note
MAKALELER / ARTICLES:
Osman AKANDERE

Mondros Görüşmelerinde Bir Arabulucu: İngiliz Generali Townshend’in Mondros Görüşmeleri Öncesi Üstlendiği Arabuluculuk Rolü

A Mediator in Mudros Meetings: Mediator Role Assumed
by British General Townshend Prior to Mudros Meetings

5
Bayram BAYRAKDAR

Kurtuluş Savaşı’nda Millîyetçi ve Devrimci Nitelikte Millî Halk Ayaklanması Olarak Kuva-yi Millîye Üzerine Tarihsel ve Kuramsal Bir Yaklaşım

An Historical and Theorical Aproach to the Nationalist and
Revolutionary Popular Uprising and
Kuva-yi Milliye at Turkish Independency War Period

25
Derya BALTACI

Erdal ASLAN

İmparatorluktan Cumhuriyet’e Geçişte Musâhabât-ı Ahlâkıyye Ders Kitaplarında Devlet Algısının Dönüşümü

Perception of State in Musâhabât-i Ahlâkiyye
Textbooks Transition From Empire to Republic

41
Cihan ÖZGÜN

İbrahim HAMALOĞLU

Occupation of Izmir and its Echoes at Canadian Press

İzmir’in İşgalinin Kanada Basınındaki Yankıları

65
Yenal ÜNAL

I. Dünya Savaşı Sonrasında Suriye’nin Siyasi ve Sosyal Vaziyetinin Refik Halit Karay’ın Kaleminden Değerlendirilmesi

An Evaluation of Political and Social Landscape of Syria
After World War I in the Eyes of Refik Halit Karay

85
Durmuş AKALIN

Türkçe Bilmez Mehmed Ağa Vakası ve Yemen’de Mısır Etkisi

Türkçe Bilmez Mehmed Aga Case and The Influence of Egypt in Yemen

107
Fatih DAMLIBAĞ

Osmanlı Devleti’nde Elektriğin Yayılması

Spread of Electricity in the Ottoman Empire

149
Meltem TEKEREK

Cumhuriyet Halk Partisi İktidarında İşçiler (1923-1938)

Workers under the Republican People’s Party

175
Muhammet GÜÇLÜ

Cumhuriyet Halk Fırkası’nın Manavgat Teşkilatının Kurulması ve Halkevi’nin İnşaası (1923-1951)

Foundation of Manavgat Organisation of the Republican People’s Party and Building of Community Center (1923-1951)

201
Işıl TUNA

27 Mayıs’ın Gölgesinde Demokrasiye Dönüş: 15 Ekim 1961 Genel Seçimleri

27 May Return the Shadow of Democracy: 15 October 1961 General Election

227
İsrafil KARATAŞ

Milliyetçi Muhafazakâr Aydınların 12 Mart’a Bakışına Bir Örnek: Türk Aydınlar Ocağı’nın Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’a Sunduğu Rapor

A Case of Nationalist Conservative Enlighteneds’ Views on March 12: The Report of Turkish Enlighteneds Organization to President Cevdet Sunay

253
Emre SAVUT

Levent YILMAZ

Türkiye’de Merkez-Çevre Mücadelesini Millî Eğitim Sistemi Üzerinden Okumak

Reading The Center-Periphery Struggle in
Turkey Through National Education System

289
Mehmet Ali AKKAYA

Bilgi Kaynağı Olarak Efemeranın Kent Arşiv ve Müzeleri İçin Anlamı ve APİKAM Örneği

The Meaning of the Ephemera as a Source of Information
for City Archives and Museums and Example of APIKAM

323
Bahar ARSLAN

Mütareke Döneminde İttihatçılık: İzmir’de Teceddüt Fırkası (11 Kasım 1918-5 Mayıs 1919)

Ittihatism During The Armistice Period:
The Renewal Party in Izmir (11 November 1918-5 May 1919)

351
Yayın Kuralları /Publication Guidelines

 

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast