Sayı 39


Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Journal Of Modern Turkish History Studies

Cilt / Volume: XIX         Sayı / Issue: 39           Yıl / Year: Güz / Autumn 2019

Kapak ve Jenerik Dosya

İçindekiler / Contents  
Editör Notu / Editor’s Note 391
MAKALELER / ARTICLES:
Çiğdem KILIÇOĞLU CİHANGİR

Osmanlı Rumlarında Cemiyetleşme Olgusu ve Rum Kültür Cemiyetleri: İzmir Örneği

The Association Movement Of The Ottoman Greeks And
Their Cultural Associations: The Example Of Izmir

395
Ahmet ASKER

İzmir’de “Alman Hastanesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Enstitüsü” Kurma Çalışmaları (1915-1918)

The Efforts Made For the German Hospital
Which Was Planned to be Established in Izmir

441
Erol KARCI

Sinop Frengi ve Gureba Hastanesi’ne Dair Bazı Tespitler

Some Determinations Regarding Sinop Frengi (Syphilis) And Gureba (The Poor) Hospital

461
Volkan AKSOY

Bir Çocuk Dergisinde Birinci Dünya Savaşı ve Yansımaları: “Talebe Defteri”

The First World War And The Reflections In The Journal Of A Child: “Talebe Defteri”

485
Hasan Ali POLAT –

Osman AKANDERE

Gümülcineli İsmail Bey’in Bursa Valiliği

Ismail Bey Of Gumulcine As A Governor Of Bursa

509
Tuğçe KAYA

ABD Birinci Dünya Savaşı Sırasında Neden Osmanlı Devleti’ne Doğrudan Savaş İlan Etmedi? Amerikan Gizli Belgeleri Üzerine Bir İnceleme

Why Did The United States Not Declare A Direct War
Against The Ottoman Empire During The First World War?
A Study On The American Confidential Documents

533
Cengiz MUTLU

Milli Mücadele’nin Bir Başka Yönü: Anadolu’da Yunanistan’ın Vekalet Savaşı

Another Direction of The National Struggle:
Greece’s Porxy War In Anatolia

563
Asil KAYA

II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’in İlk Yıllarına Türk Gençliğinin Örgütsel ve Düşünsel Gelişimi

From Constitutional Monarchy II to The Early Years of The Republic Organizational And Intellectual Evolution Of Turkish Youth

589
Serap TAŞDEMİR

Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın Ayvalık Teşkilatlanması ve 1930 Yılı Belediye Seçimleri

Ayvalik Organization of Free Republican Party And
1930 Municipal Elections

613
Murat TURAN

Korporatif Kuramcı Mihail Manoilesco’nun Gözünden Tek Partili Rejimler ve Türkiye’de Tek Parti Yönetimi (1936)

Single Party Regimes, And Single Party Rule in Turkey from
The Corporative Theorist Mihail Manoilesco’s Point of View (1936)

635
Doğan DUMAN

Kore Savaşı ve Türkiye’de Savaş Karşıtı Bir Örgütlenme: Türk Barışseverler Cemiyeti

Korean War and An Anti-War Organization in Turkey:
Turk Barisseverler Cemiyeti

665
Mithat Kadri VURAL

II. Dünya Savaşı Türkiye’sinde Sosyalistlerin Taktiği ve Faaliyetleri

The Strategy and Activities of Socialists
in Turkey During the Second World War

693
Nadir YURTOĞLU

Cumhuriyet Dönemi’nde Türkiye’de Üzüm Yetiştiriciliği ve Üzüm Politikaları (1923-1960)

Grape Production and Grape Policies
in The Republican Period of Turkey (1923-1960)

715
Bayram BAYRAKDAR

Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında Devletler Hukuku Açısından 19. Yüzyılda Osmanlı’ya Sığınan Lehistan ve Macar Mültecileri Hakkında Bazı Düşünceler

In Term of International Law, in 19th Period in the Light of
the Ottoman Documents, Some Reviews of Polish and
Hungarian Refuges who Auspieced from Ottoman Empire

759
KİTAP TANITIMI / BOOK REVİEW
Murat SOYSAL

Unat, Kadri (2016). Durmayalım Düşeriz- İktidardan Muhalefete CHP’nin Seçim Propagandaları, Ankara: Siyasal Kitabevi, ISBN: 978-605-9221-41-2, 471 sayfa.

779
Yayın Kuralları

 

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast