Sayı 36


Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Journal Of Modern Turkish History Studies

Cilt / Volume: XVIII         Sayı / Issue: 36           Yıl / Year: Bahar 2018

Dergi Künyesi

İçindekiler / Contents  
Editör Notu / Editor’s Note 1
MAKALELER / ARTICLES:  
Seda BAYINDIR ULUSKAN

II. Abdülhamit’in Sanata ve Sanatçıya Bakışı

Abdulhamit II’s View Of Art And An Artist

5
Muhammet SARI,

Ayşegül CAN

Lozan Antlaşması Gereğince Girit’ten Türkiye’ye Göçün Basına Yansıyan Yönleri

The Directions Of Migration From Crete To Turkey
Reflected In The Press According To The Treaty Of Lausanne

29
Ramazan ALABAŞ

Cumhuriyet’in İlk Yıllarında İlk Mekteplerde İnsani ve Toplumsal Değerler Eğitimi: Resimli, Yeni Musâhabât-ı Ahlâkıye ve Medeniye Ders Kitabı Örneği

Human And Social Values Education In The First Years Of
The Republic Of Turkey: “Illustrated, New Musâhabât-ı Ahlakiye ve Medeniye” Course Book Sample

55
Yasin KAYIŞ

Cumhuriyet Döneminde Cemil Cem ve Cem Mizah Dergisi

Cemil Cem and The ‘Cem’ Humour Magazine During The Republican Period

89
Alev GÖZCÜ

Atatürk Döneminde Türkiye’de Tarımın Gelişiminde Alman Etkisi

The German Effect In The Development Of Agriculture
In Turkey During Ataturk Period

107
Fatih DAMLIBAĞ

Sugar Production Investments In Turkey During Post 1929 Economic Crisis Period

1929 Ekonomik Krizi Sonrası Dönemde Türkiye’de Şeker Üretimi Yatırımları

139
Yüksel YILDIRIM

10 Kasım 1938: Büyük Kaybın Urfa İline Yansıması

November 10, 1938: The Great Loss Reflection In Urfa County

163
Ümmügülsüm CANDEĞER

TBMM Arşiv Kayıtlarına Göre Atatürk Dönemi Antalya Milletvekilleri ve TBMM Faaliyetleri (1920–1938)

Accordıng To Archive Record Of Grand National Assembly Of Turkey Antalya Deputies And Assembly Activities On Ataturk Perıod (1920-1938)

193
Fatma ÖZTÜRK ŞAHİN

Uluslararası Bir Uçak Skandalı “Ekrem König Olayı”nın Ortaya Çıkarılmasında Washington Büyükelçisi Mehmet Münir Ertegün’ün Rolü

The Role Of Mehmet Munir Ertegun, Ambassador At Washington In Uncovering The International Airplane Scandal “Ekrem Konig Case”

219
Hakan UZUN

Türkiye’de Bilim, Sanat ve Yaratıcılığın Teşvik ve Ödüllendirilmesi: “İnönü Armağanları Kanunu”

Encouragement and Awardıng Of Science, Art, And Creativıty
In Turkey: “Inonu Awards Law”

239
Pınar AKARÇAY,

Gökhan AK

1940’ların Türkiye’sinde Amerikan Emperyalizmi ve ‘Hami Arayışı’ Âdeti İlişkisi

The Relation Between American Imperialism And ‘Tutelar Seeking’ Tradition In The 1940s’ Turkey

265
Gültekin Kâmil BİRLİK

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün Trabzon Ziyaretleri

Ismet Inonu’s Trabzon Visits During His Office In Presidency

295
Resul BABAOĞLU

Türkiye’nin Kıbrıs Politikasının Evriminde Bir Dönüm Noktası: Londra Konferansı (29 Ağustos-6 Eylül 1955)

A Turning Point In The Evolution Of Turkey’s Cyprus Policy:
London Conference (August 29- September 6, 1955)

323
Leyla KIRKPINAR

Demokrat Parti (DP) ve Din-Siyaset İlişkisi (1946-1960)

The Relationship between the Democratic Party and Religious and Religious Environments

349
Ulvi KESER

Kıbrıs Türk Mücadele Tarihinde İletişim: 1955-1974

Communication in the Turkish Cypriot’s Struggle History of 1955-1974

361
Laçin İdil ÖZTIĞ

Türkiye ve Ermenistan İlişkilerinde Nahçıvan Sorunu

The Nakhcivan Problem In Turkey-Armenian Relations

413
KİTAP TANITIMI / BOOK REWIEV:  
Leyla KIRKPINAR Aytaç Demirci, Yusuf Ziya Düvenci; Bir Mücadele Gazetası! Demokrat İzmir, 1. Baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2018, 501 sy. 431
Leyla KIRKPINAR Ali Şeriati, İnsanın Dört Zindanı, Fecr Yayınları, 2013, 77 sy. 435
 Yayın Kuralları /

Publication Guidelines

 

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast