Sayı 31


Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Journal Of Modern Turkish History Studies

Cilt / Volume: XV         Sayı / Issue: 31           Yıl / Year: 2015

Jenerik Dosya

Editörden-Editor’s Note

ANILAR / MEMORIES:

Ergün Aybars Biyografisi
Zeki ARIKAN  Ergün Aybars Bir Cumhuriyet Tarihçisi 

Ergun Aybars: A Turkish Republic Historian 

Sabri SÜRGEVİL Prof. Dr. Ergün Aybars Hocamız

Our Scholar Prof. Dr. Ergun Aybars

Engin BERBER  Benim Gözümde Ergün Hoca 

Prof. Dr. Ergun Aybars in My Eyes

Mehmet Emin ELMACI Bilimsel Tarihçilikte Yeni Nesillere_Ergün Aybars Hocama

In Scientific Historiography to New Generations: To Prof. Dr. Ergun Aybars

 Yaşar AKSOY Bir Tarihçi Yurtsever_Ergün Aybars’a

A Patriotic Historian: To Ergun Aybars

SÖYLEŞİ / INTERVIEW:
 Türkan BAŞYİĞİT Prof. Dr. Ergün Aybars İle Türk Devrimi’nin Laik Kimliği Üzerine Bir Söyleşi

An Interview with Prof. Dr. Ergun Aybars on Secular Identity of Turkish Revolution

MAKALELER / ARTICLES:
 Ahmet MEHMETEFENDİOĞLU – Cemal GÜREL İstiklal Mahkemeleri Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi

An Essay Of Bibliography About The Court Of İndepedence

 Şaduman HALICI Birinci TBMM’de Mesleki Temsil Tartışmaları

Negotiations Of Occupational Representation In First Grand National Assembly Of Turkey

 Filiz ÇOLAK I. Dönem TBMM’de İzmir Mebusları ve Faaliyetleri

Deputies Of Izmir In The First Grand National Assembly Of Turkey And Their Activities

 Günver GÜNEŞ Mütareke ve İşgal Yıllarında İzmir Milli Kütüphanesi

Izmir National Library During The Armistice And Occupation Periods

 Orhan ÖZCAN İngiliz Basınında İzmir Yangını ve Mülteci Sorunu (Eylül 1922)

Smyrna Fire And Refugee Problem In English Press (September 1922)

 Doğan DUMAN – Mustafa DOĞDU Erken Cumhuriyet Dönemi Çocuk Dergilerinde Tasarruf Bilinci Oluşturma Çabaları

Efforts To Establish Saving Consciousness In Children’s Magazines In The Early Republican Era

 Hasan TÜRKER Cenevre Jean Jacques Rousseau Enstitüsü Pedagoglarından Adolphe Ferriere’in İzmir Konferansları (1928)

Adolphe Ferrıere’s Izmir Conferences, Who Is One Of Pedagogs From Jean Jacques Rousseau Institute In Geneva (1928)

 Melih TINAL  

Atatürk’ün Vefatının Bulgaristan Kamuoyundaki Yankıları

Echoes of Ataturk’s Passing in Bulgarian Public Opinion

Olcay ÖZKAYA DUMAN – Volkan PAYASLI Hatay Mücadelesinde Siyasi-Entelektüel Bir Portre ve Risalesi_Ahmet Sırrı Hocaoğlu – Zindan Bekçileri Yahut Hortlayan Ali Kemal

Political Fight-Hatay In An Intellectual Treatise Portrait And Ahmet Sirri Hocaoglu Dungeon Keeper Of Judah That Ali Kemal Ghouls

Cahide SINMAZ SÖNMEZ “Yarının Dünyası”nda Türkiye _1939 New York Dünya Sergisi

Turkey In “World Of Tomorrow” 1939 New York World’s Fair

İbrahim BOZKURT – İbrahim Halil AYTAR II. Dünya Savaşı Sonrası Uluslararası Ekonomiye Eklemlenme Sürecinde Türkiye’nin Deniz Ticareti ve Liman Politikası (1945-1960)

The Turkish Maritime Trade And Port Policy In Its Process Of Unification With The International Economy After The World War II (1945-1960)

Mehmet BAŞARAN – Aysun SARIBEY HAYKIRAN H. 1258 _M. 1842-43 Tarihli Nüfus Sayımına Göre Çeşme

Çeşme According To The Census Of 1842-43 (1258 In Islamic Calendar)

Ferah AYYILMAZ ARAS Kıbrıs Barış Harekâtının Türk Mizahına Yansımasında Akbaba Örneği

Reflection Of Cyprus Peace Operation In Turkish Humor; Journal Of Akbaba

Ulvi KESER – Münevver KATA 27 Mayıs 1960 Darbesinin Kıbrıs’a Yansıması; TMT ve Nacak Gazetesi Örneği

Echoes of 27th May 1960 Coup to Cyprus; Example of TMT and Nacak Journal

Yenal ÜNAL Bartın Matbuat Tarihinin İzini Sürmek_Parthenios Bartın’da Kültür ve Sanat Bülteni Örneği

Tracing The History Of Local Press In Bartin: The Example Of The Bulletin Of Culture And Arts In Parthenios Bartin

KITAP TANITIMI / BOOK REWIEW:
Zeki ARIKAN Serhan Kemal Saygı, Meclis-i Mebusan’da İzmir Mebusları (1908-1918), Libra Kitap, 116, Tarih Dizisi 101, Libra Kitapçılık ve Yayıncılık, İstanbul, 2014, s.297.
Türkan BAŞYİĞİT Teşkilat-ı Mahsusa’nın Kuruluşunun 100. Yılında Türk İstihbaratı, Editörler_Ümit Özdağ & Merve Önenli Güven, Kripto Kitaplar, Ankara, 2015, s.348.
BİBLİYOGRAFYA / BIBLIOGRAPHY:
Aymelek ŞENEL Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde 1988-2015 Yılları Arasında Tamamlanan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Bibliyografyası

The Bibliography of All Completed Master and Doctoral Thesis in the Institute of Ataturk Principals and Revolotion History of D.E. Uni. between the years of 1988 and 2015

 

 

 

 

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast