Sayı 28


Cilt/ Volume: XIV       Sayı / Issue: 28       Yıl/Year: 2014 / Bahar-Spring

KAPAK VE KÜNYE

YAYIN VE HAKEM KURULU

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

 

Sayfa / Page

Editörden / Editor’s Note

1
MAKALELER/ ARTICLES

 Özgür YILMAZ

An Italian Physician In The Caucasian Migration Of 1864: The Mission Of Dr. Barozzi In Trabzon And Samsun

1864 Kafkas Göçü’nde Bir İtalyan Hekim:
Dr. Barozzi’nin Trabzon Ve Samsun’daki Misyonu

5

Durmuş AKALIN

II. Abdülhamid Döneminde Osmanlı-Mısır Sınır Tartışmaları
ve Hafir Kasabası

Ottoman-Egypt Boundary Debates In Abdulhamid II.
And Hafır Dıstrıct

45

 Neşe TOZKOPARAN

Sivas Amerikan Hastanesi

West Memorıal Hospıtal

81

Yücel YİĞİT

 

İttihat ve Terakki Fırkası İÇinde Parti İçi Muhalefet:
Hizb-İ Cedit Hareketi

Internal Opposıtıon In The Commıttee Of Unıon And Progress: Hizb-İ Cedid Movement

 103

 Bülent DURGUN

Italian Spark On Balkan Arsenal: Italian-Turkish War (1911-1912)

Balkanları Tutuşturan İtalyan Ateşi: Türk-İtalyan Harbi (1911-1912)

 127

 Bengül BOLAT

Milli Mücadele Taraftarlığından Cumhuriyet Karşıtlığına
Velid Ebuzziya

Velid Ebuzziya From The National Struggle Advocacy To Anti-Republicanism

149

 Volkan PAYASLI

Tek Parti İktidarı’ndan Doğmuş Bir Denetim Organı:
Müstakil Grup (1939-1946)

Auditing Body Born From Single-Party State:
Independent Group (1939-1946)

175

 Umut KARABULUT

Davetsiz Misafiri Beklerken İkinci Dünya Savaşı Türkiye’sinde Pasif Güvenlik Önlemleri (1939-1940)

Waiting For Intruder: Passive Security Measures İn Turkey During The World War II (1939-1940)

199

Nurettin GÜLMEZ – Bülent TAHANCI

Soğuk Savaş Dönemi Çekişmelerinden Bir Örnek: U-2 Uçak Krizi

The Cold War Era Polıcy Mıght An Instance: U-2 Aircraft Attack

225
 Vefa KURBAN

1950-1960 Yıllarında Türkiye İle Sovyetler Birliği Arasındaki İlişkiler

Relations Between Turkey And The Soviet Union In The 1950s And 1960s In The Turkish And Soviet Press

253
  Meltem ÖNDER

1960 Darbesi Sürecinde Akis Dergisi

Akıs Journal During The Coup Of 1960

283

Mustafa ŞAHİN

 

Türkiye’de Öğretmen Örgütlenmelerine Bir Örnek:
Ege Bölgesi Köy Öğretmenleri Derneği

An Example Of Teacher Organization In Turkey:
Aegean Region Association Of Village Teachers

307
Ulvi KESER – Barış ÖZDAL

Gayri Nizami Harp Bağlamında Posta Faaliyetlerinde
Rum Propagandası (1960-2014)

Greek Cyprıot Propaganda In The Postal Actıvıtıes In The Lıght Of Irregular Warfare (1960-2014)

329
  Rüştü YILMAZ

 

Kıbrıs Kara Sınır Kapılarının Açılışının Toplumsal Müzakerelere Etkisi Ve Kktc’de Devletleşme Olgusu (2003-2013)

The Effect Of Openıng Cyprus Land Borders To Intercommunal Negotıatıons And Trcn’s State-Makıng Phenomenon (2003-2013)

369
Alev GÖZCÜ

 

Şerafettin Turan’ın Tarihçiliği

Historiography Of Serafettin Turan

393
Font Boyutunu Değiştir
Kontrast