Sayı 27


Cilt/ Volume: XIII        Sayı / Issue: 27       Yıl/Year: 2013 / Güz-Autumn

KAPAK

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

 

Sayfa / Page

Editörden / Editor’s Note

1
MAKALELER/ ARTICLES

 

Zafer ATAR

Alman Belge ve Fotoğraflarında 1899 Aydın-Denizli Depremi

 The 1899 Earthquake Of Aydin- Denizli In German Documents and Photos

5

Muzaffer TEPEKAYA

1912 Osmanlı Meclisi Mebusan Seçimlerinde Saruhan (Manisa) Sancağı İttihat ve Terakki Fırkası Adayı Yusuf Rıza Bey ve Seçim Beyannamesi

Saruhan (Manisa) Sancak Union and Progress Party Candidate Yusuf Rıza Bey’s Election Declaration During The Osmanlı Parliament Election in 1912

33

 

Nilüfer ERDEM

Megali İdea’nın Anadolu’daki Destekçilerinden Doktor Apostolos N. Psaltoff’un 1912-1922 Dönemindeki Etkinlikleri

Activities Of Doctor Apostolos N. Psaltoff From Supporters Of Megalı Idea At Anatolıa, During 1912-1922

63

Umut KARABULUT

Muhamat Kanunu: Türkiye’de Avukatlık Kurumunun Düzenlenmesi ve İstanbul Barosunda Yaşanan Tasfiyeler

The Attorneyship Law: The Reorganization Of Institution Of Attorneyship In Turkey And The Dismissals From Istanbul Bar

 79

 

Şaduman HALICI

Atatürk’e Suikast Girişimi: Hacı Sami ve Çetesi

Assassination Attemp To Ataturk: Hadjı Samı and His Gang

 105

 

Hasan GüRKAN

Atatürk’ün Söylev’i (Nutuk) üzerine Bir Bibliyografya Denemesi

A Trial Of Bibliography On Atatürk’s Speech

123

 

Cemile ŞAHİN – Mustafa ŞAHİN

Düşünceden Eyleme: Türk Devriminin Düşünce Boyutunun Uygulamaya Yansıması Süreci

From Thought To Action: The Reflection Of The Implication Process Of The Contemplation Dimension Of Turkısh Revolution

137

 

Kemal ARI

İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye’nin PTT Alanında Yatırımları

Investments Of Turkey In The Field Of PTT Following The World War II

167

Günver GÜNEŞ – Menderes AKDAĞ

Çok Partili Yaşama Geçiş Sürecinde Adnan Menderes’in Aydın İlindeki Siyasi Faaliyetleri (1946-1950)

Political Actions Of Adnan Menseres In Aydin In The Process Of Transition To The Mutli-Party System (1946-1950)

185

Nurettin GÜLMEZ – Ersin DEMİRCİ

Von Papen’in Türkiye Büyükelçiliği

Von Papen’s Ambassador to Turkey

225
 

Şeyda ÖZÇELİK

6/7 Eylül 1955 Olaylarında Yerel Bir Basın örneği: “Yeni Adana” Gazetesi

An Example of Local Press In 6th/7th September 1955 Events: “Yeni Adana”

 251

Gül ÖZATEŞLER

The “Ethnic Identification” Of Dom People In Diyarbakir

Diyarbakir’daki Dom Halkinin Etnik Kimlik Tanimlam

279
KİTAP TANITIMI / BOOK REVIEW
 

Fevzi ÇAKMAK

Kemal Anadol, Kasırga- Aera!, Doğan Kitap, Mayıs, 2013, 150 Sy.

289

Türkan BAŞYİĞİT

Mehmet Emin Elmacı; Bir Semt Bir Bina; Nato Binası, Amerikan Kolej’inden Kızılçullu Köy Enstitüsü’ne, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı ünik Binalar Serisi 3, İzmir, 2013.

295
ÇEVİRİ / TRANSLATION

Bülent DURGUN

Diplomatik İlişkiler ve Uluslararası Hukuk, 1913

Diplomatic Affairs And International Law, 1913

301
 

KONFERANS TANITIMI /

CONFERENCE REVIEW

Kemal ARI

Bir Konferans ve Düşündürdükleri: Prof. Dr. Gerd Krumeich: “Ulusal Perspektiflerin ötesinde Harb-ı Umumi: Büyük Devletlerin Savaşından Avrupa’nın Yıkımına”

A Conference and Its Implications: Prof. Dr. Gerd Krumeich: “The Great War Beyond National Perspectives: From Wars of Major States to Europe’s Catastrophe”

321
Font Boyutunu Değiştir
Kontrast