Sayı 25


Cilt/ Volume: XII, Sayı / Issue: 25, Yıl: 2012 / Güz-Autumn

KAPAK

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Sayfa / Page

Editörden / Editor’s Note

1
MAKALELER/ ARTICLES

 Hüsnü ÖZLÜ

Arşiv Belgeleri Işığında Balkan Savaşları’nda Ege Adaları’nın İşgali Süreci

Invasion Process Of The Aegean Islands During Balkan Wars In The Light Of Archival Documents

9

 Muhammet GÜÇLÜ

Antalya’da Yerel Basının İlk Temsilcisi: Antalya’da Anadolu Gazetesi (19 Aralık 1920-12 Eylül 1922)

First Representative Of The Local Media In Antalya: Anatolian Newspaper In Antalya (19 December 1920-12 September 1922)

33

 Fatih TUĞLUOĞLU

Türkiye Cumhuriyeti’nin İkinci Nüfus Sayımı: 20 İlkteşrin 1935

Second Population Census Of the Republic Of Turkey: 20 İlkteşrin 1935

55

Ahmet ASKER

Nazi Irk Tasnifinde Türkler ve Ortadoğu Halkları

Turks And People Of Middle East In Nazis’ Racial Classification

 79

 Hakan UZUN

İktidarını Sürdürmek İsteyen Bir Partinin Kimlik Arayışı: Cumhuriyet Halk Partisi’nin 1947 Olağan Kurultayı

Quest For Identity Of A Party In Power: The Ordinary Congress Of Republican People’s Party Of 1947

 101

 Müslime GÜNEŞ

Adnan Menderes ve Halkevleri

Adnan Menderes and Community Centers

141

 Ayşegül ŞENTÜRK

Çok Partili Hayata Geçiş Süreci ve Necmettin Sadak

Transition Process Into Multi-Party System And Necmettin Sadak

 157
 Ulvi KESER Kıbrıs Sorunu Bağlamında Türkiye’de 6/7 Eylül 1955 Olaylarına Kesitsel Bir Bakış

A Profile Glance At 6/7 Event In Turkey In The Light Of Cyprus Issue

181
Ahmet MEHMETEFENDİOĞLU / Cemal Necip GüREL 1956 Yılında Yapılan Bir İade-i İtibar Girişimi

A Refundable Credit Attempt for Convicts of Izmir in 1956

227
ÇEVİRİ / TRANSLATION
 Taner BULUT Büyük Britanya ve Doğu

Great Britain And Easternquestion

 245

KİTAP TANITIMI / BOOK REVIEW
 Fevzi ÇAKMAK Bülent Durgun, Erken Cumhuriyet Dönemi İzmir Ekonomisi 1923-1938, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı, İzmir, 2012, 360 sayfa.

Bülent Durgun, İzmir Economy in the Early Republican Epoch 1923-1938, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı, Izmir, 2012, 360 pages.

257
 Hasan GüRKAN Jack Goody, Tarih Hırsızlığı, Çev: Gül Çağalı Güven, 1. Baskı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2012, 420 sayfa.

Jack Goody, History Theft, Trans: Gül Çağali Güven, 1st Edition, Iş Bankasi Kultur Yayinlari, 420 pages.

267

DİZİN / INDEX

 Mehmet Emin ELMACI

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi 25 Yıllık Sayı Dizini

Journal Of Modern Turkısh Hıstory Studıes Index Of 25 Issues

275

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast