Sayı 16-17


  ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Cilt: VII, Sayı: 16-17, Yıl: 2008 /  Bahar-Güz

 KAPAK VE İÇİNDEKİLER

 Derginin Tam Metni İçin Tıklayınız…

 

Editörden

1

MAKALELER
 

Halil ÖZEÇOĞLU

 Modernleşme Sürecinde İzmir’de İtalyanların Eğitimi

 3

 

Melih TINAL

Atatürk’ün İzmir Ziyaretleri ve Vefatının İzmir’deki Yankıları

 19

 

Taner ASLAN

Arşiv Vesikalarına Göre Batı Anadolu’da Yunanlılara Karşı Kazanılan Askeri Başarılar Karşısında Duyulan Memnuniyete Dair Yazışmalar

35

 

Serdar ŞEN

 Modernizmden Post-Modernizme Tarihsel Bilginin Epistemolojisi (Dilthey, Heidegger, Gademer, Derrida)

51

 

Mustafa ORAL

 Sultan II. Abdülhamit Döneminde bir “Çerkes Tarihi” Yazılması Girişimi

 71

 

Başak OCAK

 Türkçenin Sadeleştirilmesi Tartişmaları Etrafinda İbrahim Hilmi Çığıraçan’ın Görüşleri Ve ‘Tasfiye-İ Lisana Muhtaç Mıyız?’ Adlı Eserinin Çeviriyazısı

89

 

Caner KERIMOĞLU

Hüseyin Cahit Yalçın (1875-1957)’ın Dil İle İlgili Görüşleri

103

 

Turgay AKKUŞ

 Bir İktisadi Siyasa Projesi: Milli İktisat Ve Bursa

119

 

Hacer ÇELİK

 Ermeni Tehciri Ve Tehcirden Dönen Ermenilerin  İskân Sorunu

143

 

Nurşen GÜRBOĞA

 Osmanlı Taşrasında Belediye İdaresi:  Alanya Belediyesi (1914-1915)

165

 

Saadet TEKIN -Sevilay ÖZKES

 Cumhuriyet Öncesi Türkiye’de Hapishane Sorunu

187

 

Mustafa ÖZDEMİR

 Mütareke Dönemindeki Siyasi Akımların Türk Basınına Yansımaları

203

 

Nuri ADIYEKE

 Mübadele Öncesi Yunanistan’daki Müslüman-Türk Azınlığa İlişkin Çok Önemli Bir Kaynak: “Mecmû’a-Yi Kavânîn-i Yunâniye”

227

 

Şayan ULUSAN

 Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne (Cemiyet-I Akvam) Girişi  -Öncesi Ve Sonrası-

237

 

Mustafa ŞAHİN- Ruşen DUMAN

 Cumhuriyetin Yapılanma Sürecinde Müzik Eğitimi

259

 

Alev GÖZCÜ

1929 Ekonomik Bunalımı Sonrasında Dünyada “Yeni Türkiye” Algısı Ve Türkiye’nin Ekonomik Arayışlarına İlişkin Saptamalar

273

 

Erdal İNCE

 1929 Dünya Ekonomik Buhraninin Almanya’daki Etkisi Ve Bu Etkinin İzmir Finans Piyasasına Yansıması “Deutsche Orient Bank”

 291

 

İsmail AKBAŞ

 Afgan Kralı Emanullah Han’ın Türkiye Gezisi

311

 

Turgay Bülent GÖKTÜRK

 Rumlar’ın Kıbrıs’taki Enosis İsteklerinin Şiddete Dönüşmesi: 1931 İsyanı; Öncesi Ve  Sonrası

 335

 

Ulvi KESER

 Kıbrıs’ta Hasıraltı Belgeler” Üzerine Eleştirel Bir Bakış

 365

 

Mithat Kadri VURAL

 II. Dünya Savaşı Türkiyesi’nde Bir Muhalefet Örneği Olarak “Tan” Gazetesi

381

 

Yasin KAYIŞ

 1946 Belediye Seçimleri Ve Basın

 397

 

Soner DURSUN

 Türkiye’nin Güvenlik Algılamasındaki Değişim: 12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesi Sonrası Dönem

 421

KİTABİYAT

 

 Fevzi ÇAKMAK

 Orhan Karaveli, Ali Kemal: Belki Bir Günah Keçisi, 8. baskı, Doğan Kitap, İstanbul, 2009, 223 s.

 435

 

Taner BULUT

 İzmir 1876 ve 1908 (Yunanca Rehberlere Göre Meşrutiyette İzmir), (Çev.: Engin Berber), İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür yay., İzmir, 2008, 135 sayfa.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast