Sayı 29


Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Journal Of Modern Turkish History Studies

Cilt / Volume: XIV         Sayı / Issue: 29           Yıl / Year: 2014

Jenerik Dosya

Editörden / Editor’s Note   1
Durmuş AKALIN  Sina’da Yaşayan Kabileler ve İngilizlerin Sina İlgisi Karşısında Osmanlı Devleti (1841-1914)


Tribes Living On The Sınaı Peninsula and The Ottoman State Against English Interests On The Sinai Peninsula (1841-1914)

5
Elif Yeneroğlu KUTBAY  Economic and Commercial Conditions of the Island of Rhodes at the Beginning of 20th Century According to the Reports of Sir Alfred Biliotti


Sir Alfred Biliotti’nin Raporlarına Göre 20. Yüzyıl Başlarında Rodos Adası’nın Ticari ve Ekonomik Durumu

39
Bülent DURGUN  Sefer Planlarında ve Balkan Harbi’nde Osmanlı Ordusunda Menzil Teşkilatı


Menzil Organisation Of The Ottoman Army In Contingency Plans And The Balkan War

57
Nilüfer ERDEM  Yunan Kaynaklarına Göre 1922 Yılında Batı Anadolu’da Otonom Devlet Kurmaya Yönelik Faaliyetler


Activities Regarding to Establish An Autonomous State in Western Anatolia in 1922 According to Greek Resources

97
Çağla D. TAĞMAT  Lozan Barış Konferansı’na Yunanistan Tarafından Bakış: Venizelos’un Dünyasında Lozan


A View Of Lausanne Peace Conference From Greece’s Perspective:Lausanne In The Mind Of Venızelos

141
Mehmet KAYA – Aysun DEVECİ  Tasfiye Talepnamelerine Göre Ankara Vilayetinde Mübadillerin Yerleştirilmesi


According To Tasfiye Talepnames Placing Immigrants In Ankara Province

175
Ercan UYANIK – İrfan Davut ÇAM Arap Elifbası’ndan Latin Alfabesine Geçiş Sürecinde Garpçı Söylemler 


Westernist Arguments During The Process Of Conversion From Arabic Alphabet To Latin Alphabet

189
Deniz GÜNER  Tek Parti Döneminde Basın Yayın Yoluyla Yapılan Bölücülük Propagandasına Uygulanan Sansür


The Censorship Applied To Separatist Propaganda Via Media In The Period Of One-Party Regime

223
Nurettin GÜLMEZ – Süleyman ÂŞIK  Celal Bayar’ın Kayseri Cezaevi’nden Tahliyelerinin Basına Yansımaları


Evacuation of Celal Bayar from Kayseri Prison in Press

249
Gökhan AK  Tarih, Deniz ve Egemenlik: Ege’nin Isporadları “Menteşe Adaları”nın Dünü ve Bugünü


History, Sea And Sovereignty:Past And Current Times Of The Aegean Sporades “Menteşe Islands”

283
Ebru GENÇALP  Türk Basınında İkili Ziyaretler Boyutunda Türk-Sovyet İlişkileri (1965-1980)


Turkish – Soviet Relations in the context of Bilateral Visits in the Turkish Press (1965-1980)

315
Hikmet Zeki KAPÇI  Kıbrıs Sorununun Çözümünde Nihat Erim Raporu


Nihat Erim Report Of The Solutıon Of The Cyprus Problem

353
Tahir KODAL  Makedonya’nın Bağımsızlığı’nı Kazanması ve Türkiye


The Macedonia’s Achieving Its Independence And Turkey

377
ÇEVİRİ / TRANSLATION:
Özgür YILMAZ  Samsun Limanı Üzerine Denizcilik Raporu, Koy Haritası, Ticaret ve Denizcilik


Rapportmaritime Sur la Trade de Samsoun, Carte de la Baie, Statistique Commercial et Maritime, Graphiques etc.

397
Font Boyutunu Değiştir
Kontrast