46. Sayı


Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Journal Of Modern Turkish History Studies

Cilt / Volume: XXIII         Sayı / Issue: 46           Yıl / Year: Bahar/ Spring 2023

Kapak / Künye

İçindekiler / Contents  
Editör Notu / Editor’s Note 1
Araştırma Makaleleri /Research Articles
Fulvio BERTUCCELLI İzmir’in İşgalinde İtalya’nın Rolü

The Role of Italy in the Occupation of Izmir

5
Ercan HAYTOĞLU İzmir’in İşgal Sürecinde Ali Nadir Paşa ve 17. Kolordu

Ali Nadir Pasha and the 17th Army Corps in the Occupation Process of İzmir

25
Sezen KARABULUT İngilizler ve Gayrimüslim İzmirlilerin Kaleminden Şehrin İşgali ve Yönetimi Tartışmaları

Occupation and Management Debates of the City From The Perspective of the British and the Non-Muslims of Izmir

95
Cengiz MUTLU Millî Mücadele’de Batı Kamuoyunda İstanbul’un Egemenliği Tartışmaları

Debates on the Sovereignty of İstanbul in West Public Opinions in the National Struggle

125
Muhammet GÜÇLÜ Antalya’da Anadolu Gazetesine Göre Ankara Heyeti’nin Londra Konferansı Görüşmeleri ve Anadolu’ya Dönüş Yolculuğu (22 Şubat-25 Nisan 1921) 

London Conference Meetings of Ankara Delegation and Journey Back to Anatolia According to ‘Antalya’da Anadolu’ Newspaper (22 February-25 April 1921)

151
Orhan ÖZCAN Millî Mücadele Döneminde Büyük Britanya Harp Dairesi’nin “Türkiye’de Durum, 15 Mart 1920” İsimli İstihbarat Raporu’nun Değerlendirmesi (İstihbarat Kısmı)

Evaluation of the Information Section of the Great Britain War Department in the Period of National Struggle, the Intelligence Analysis Report Titled “Status In Turkey, March 15, 1920”

187
Ayşegül KUŞ The Opinions and Assessments of the English Diplomat David Urquhart Regarding the Opening of the Suez Canal

İngiliz Diplomat David Urquhart’ın Süveyş Kanalı’nın Açılmasına İlişkin Görüş ve Değerlendirmeleri

239
Saadet TEKİN Emperyalist Politikaların Bedelini Ödeyen Ermeni Yetimleri

Armenian Orphans Paying the Price for Imperialist Policies

269
Emin KURT Cumhuriyet Dönemi Bağış Uçak Kampanyasına Azınlıkların Katkısı

Contribution of Minorities to the Donation Aircraft Campaign of the Republic Period

305
Fevzi ÇAKMAK, Alev GÖZCÜ Cumhuriyet’in Kendini Batı’ya Tanıtma Projesi: Seyyar Sergi’nin Türk ve Dünya Kamuoyundaki Yansımaları

The Project of Introduction of the Republic to the West: The Reflections of the Mobile Exhibition on Turkish and World Public Opinion

339
Mustafa SALEP Nüfus Artışı, Planlı Kalkınma ve Doğum Kontrolü Üçgeninde Türkiye Nüfusu (1923-2023)

The Population of Türkiye in the Axis of Population Growth, Planned Development and Birth Control (1923-2023)

371
Çağrı PİŞKİN, Neslihan ALTUNCUOĞLU Demokrat Parti’nin Son Döneminde Türkiye’nin İç Güvenliğine Etki Eden Olaylar ve Türk Polis Teşkilatı (1957-1960)

Events Affecting Türkiye’s Internal Security and Turkish Police Department In The Last Period of the Democratic Party (1957-1960)

425
Başak OCAK Bir Osmanlı Tahsil Memuru: Abdullah Remzi Bey’in Tanıklığından İzmir’in İşgali

An Ottoman Collection Officer: The Occupation of Izmir from the Witness of Abdullah Remzi Bey

459
Ercan YALÇIN İhtiyât Mülâzım-ı Sâni (Ahmet) Naci Efendi’nin Millî Mücadele Hatıratı: Samsun’dan İzmir’e

Reserve Officer (Ahmet) Naci Efendi’s Memoirs of the National Struggle: from Samsun to Izmir

489

 

 

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast