44. Sayı


Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Journal Of Modern Turkish History Studies

Cilt / Volume: XXII         Sayı / Issue: 44           Yıl / Year: Bahar/ Spring 2022

Kapak-Künye

İçindekiler / Contents  
Editör Notu / Editor’s Note 1
Araştırma Makaleleri /Research Articles
Ahmet KISA

Osmanlı Döneminde Antalya’da Kız Çocuklarının Eğitimi: Antalya İnâs (Kız) İbtidâîsi (İlkokulu) / Rüştiyesi (Ortaokulu)

Education of Girls’ In Antalya In The Ottoman Period: Antalya Girls’ Primary School/Junior High School

5
Ferdi UYANIKER

Osmanlı Donanmasında Feth-i Bülend Korveti ve Tarihi Devamlılık Bağlamında Osmanlı’dan Cumhuriyete Miras Bir Donanma Davası

Feth-i Bülend Corvette In The Ottoman Navy And A Naval Legislation Case From The Ottoman To The Republic In The Context Of Historical Continuity

39
Alper KARAŞİN

Avustralya Kraliyet Donanmasının Kurulması ve AE2 Denizaltısının Çanakkale Serüveni

The Foundation Of The Royal Australian Navy And The Dardanelles Adventure Of AE2 Submarine

85
Evrim TURAN KILIÇ

Birinci Dünya Savaşı’nda Fransız Basınındaki Görsel Malzeme ve Anlatımlarda Türkler ve Türk Direnişi

Turks And Turkish Resistance In Visual Materials And Expressions In The French Press In The First World War

117
Mustafa MALHUT

Mondros Mütarekesi’ni Anlamak: Mütareke Kavramı, Mütareke Örnekleri ve Mondros Mütarekesi’nin Diğer Müttefiklerle Karşılaştırılması

Understanding The Armistice Of Mudros: Armistice Concept, Armistice Examples And Comparative Of The Armistice Of Mudros With Other Armistice

141
Kezban ACAR KAPLAN

Birinci Dünya Savaşı Sonrasında Avrupa Devletlerinin Rus İç Savaşı’na ve Rus Mültecilerine Bakışı

The Policies of European States Toward The Russian Civil War And The Russian Refugees

175
Yavuz Selim ÇELOĞLU

Kafkas Cephesi’nde Türk Ordusu’nun Firarî Askerler Sorunu

Escaper Soldiers Trouble In The Turkish Army In The Caucasian Front

205
Akif ÇARKÇI

İlk Osmanlı Sosyalistlerinden Dr. Refik Nevzat ve Siyasi Faaliyetleri

One Of The First Ottoman Socialists Dr. Refik Nevzat And Its Political Activities

227
Hasan TÜRKER

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Halk Fırkası’na Evrilirken Salihli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Kuruluşu (1923)

National Rights Of Salihli, As The Association For The Defence Of National Rights Of Anatolia And Rumelia Evolved Into The People’s Party

245
Meryem ORAKÇI

Türk ve Rum Mübadillerin Karşılaşmalarına Dair Bir Değerlendirme

An Evaluation On The Encounters Of Turkish And Greek Refugees

287
Aydın ÖZGÖREN

Türk-Yunan İlişkileri Açısından Başbakan İsmet Paşa’nın Atina Ziyareti (3-6 Ekim 1931)

The Prime Minister Ismet Pasha’s Athens Visit In Terms Of Turkish-Greek Relations, 3-6 October 1931

313
Nadir YURTOĞLU

II. Dünya Savaşı Döneminde Türkiye’de Orman ve Ormancılık Politikası Hakkında Bir Araştırma (1939-1945)

An Investigation Of Forests And Forestry Policies In Turkey During World War II (1939-1945)

363
Füsun ÇOBAN DÖŞKAYA, Halim Onur ANDAÇ

American Board Activities In China And Sun Yat-Sen

Amerikan Board’un Çin Faaliyetleri ve Sun Yat-Sen

409
Sinan KIYANÇ

Türkiye-ABD İlişkileri Bağlamında CIA Eski Başkanı Allen Welsh Dulles ve Faaliyetlerinin İncelenmesi

Examination Of CIA Former Director Allen Welsh Dulles Ant Its Activities In The Context Of Turkey-USA Relations

445
Gökhan EŞEL

Alman Dışişleri Bakanlığı Arşiv Belgeleri Işığında 6. Filonun İzmir ziyareti Sırasında Gelişen Olaylar

Occured Incidents During The 6th Fleet Visit To Izmir In German Ministry Of Foreign Affairs Archive Documents

481
Kitap Tanıtımı / Book Review:
Yenal ÜNAL Resul Yavuz: Ortadoğu Şekillenirken, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2020
Yayın Kuralları /Publication Guidelines

 

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast