15 Temmuz Ozel Sayi


Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Journal Of Modern Turkish History Studies

 -Milli İradeye Vurulan Darbeler ve 15 Temmuz –

Cilt / Volume: XX         Sayı / Issue: Özel           Yıl / Year: 2020

Kapak

Jenerik Dosya

İçindekiler / Contents  
Editör Notu / Editor’s Note 1
Sunuş / Presentation 5
MAKALELER / ARTICLES:
Nükhet HOTAR

Türk Demokrasisindeki Kesintiler ve 15 Temmuz Kalkışmasının Hedefindeki Türkiye

Interruptions in Democracy of Turkey:
A Country Targeted by the 15th of July Coup Attempt

7
Osman BİLEN

FETÖ: 15 Temmuz Darbe Girişiminin Faili ve Yeniçağ Dini Spiritüalizmin Temsilcisi Vesayetçi Bir Zihniyete Dair Çözümlemeler

FETO as the Perpetrator the July 15 Coup Attempt and
the Representative of New Age Religion of Secular Spritualism: An Analysis of Proxy Mentality

31
Hüseyin Avni EGELİ

Uluslararası Siyasal Sistemin Müdahale Aracı Olarak 15 Temmuz Darbe Girişimi

Turkey’s Failed Coup D’etat Attempt on July 15 as
a Means of Intervention of the International Political System

67
Hakkı UYAR

Türkiye’de Askeri Darbeler ve Nedenleri Üzerine Bir Analiz Denemesi

An Analysis Attempt on Military Coups and Their Causes in Turkey

77
Yıldız AKPOLAT

Kant’ın Siyaset Teorisi Bağlamında Siyaset ve Darbe Üzerine Bir Deneme

An Essay on Politics and Coup D’état within
the Context of Kant’s Political Theory

97
Yaprak GÜLCAN,

Sedef AKGÜNGÖR,

Yeşim KUŞTEPELİ

2023 Hedefleri Kapsamında 15 Temmuz Darbesinin Türkiye Ekonomisine Etkileri Üzerine Genel Bir Değerlendirme

The Effects of July 15 Coup Attemp on on Turkish Economy
Under 2023 Goals: a General Analysis

107
Başak OCAK

15-16 Temmuz 2016’da Ankara ve İstanbul’da Yaşanan Olaylar

The Events that Happened in Ankara and Istanbul on 15-16th July 2016

133
Hasan Taner KERİMOĞLU

İmparatorluktan Cumhuriyete Türkiye’de Askeri Darbeler ve Toplum

From Empire to Republic Military Coups in Turkey and Turkish Society

147
Mithat Kadri VURAL

27 Mayıs Dönemi’nde Toplumsal Algı İnşası ve Cemal Gürsel’in Sansürlenen Mektubu

Social Perception Buılding and Cemal Gürsel’s Censored
Letter in the 27th May Period

161
Cihat KISA

Dini Temelli Grup Dinamiklerinin Potansiyel Psikopatolojik Altyapıları

Potential Psychopathological Infrastructures
of Religious-Based Group Dynamics

187
Levent YILMAZ

Türk Siyasal Hayatında Askerî Darbelerin Siyasal ve Anayasal İşlevi

Political and Constitutional Function
of Military Coup in Turkish Political Life

203
Yusuf CEYLAN

Eğitimin İstismarı: Aşılama

Exploitation of the Education: Indoctrination

233
Nurullah KIRKPINAR,

Fevzi ÇAKMAK

27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi’nden 15 Temmuz Darbe Girişimi’ne Türkiye’de Siyasî Yasak ve Mahkumiyetler

From the 27th May 1960 Military Coup to
the 15th July Coup Attempt Imprisonments
and Political Prohibition in Turkey

243
Yayın Kuralları

 

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast